تاج گل

تاج گل لیلیوم اورینتال (سوسن) و رز زرد (بزرگ)

مشخصات کلی https://shaaf-charity.ir/wp-content/uploads/2016/07/divide.pngمبلغ : 200,000 توماننام: گل لیلیوم اورینتال ( سوسن ) – رز زردمتن : از کاروان چه ماند جز اتشی به منزلابعاد: 200 * 120 سانتی متر سفارش تلفنی https://shaaf-charity.ir/wp-co ...

تاج گل

تاج گل لیلیوم اورینتال (سوسن) و رز زرد

مشخصات کلی https://shaaf-charity.ir/wp-content/uploads/2016/07/divide.pngمبلغ : 150,000 توماننام: گل لیلیوم اورینتال ( سوسن ) – رز زردمتن : از کاروان چه ماند جز اتشی به منزلابعاد: ٢٠٠x٩٠ سانتی متر سفارش تلفنی https://shaaf-charity.ir/wp-content/uploa ...

تاج گل

تاج گل شیپوری، آلسترومیا، لیزیانتوس

مشخصات کلی https://shaaf-charity.ir/wp-content/uploads/2016/07/divide.pngمبلغ : 150,000 توماننام گل : شیپوری – آلسترومیا- لیزیانتوسمتن : از کاروان چه ماند جز آتشی به منزلابعاد: ٢٠٠x٩٠ سانتی متر سفارش تلفنی https://shaaf-charity.ir/wp-content/uploads/ ...

تاج گل

تاج گل لیلیوم اورینتال، سوسن (بزرگ)

مشخصات کلی https://shaaf-charity.ir/wp-content/uploads/2016/07/divide.pngمبلغ : 200,000 توماننام: گل لیلیوم اورینتال ( سوسن )متن :زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هرکسی نغمه خودرا خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه مردم سپاردند ...

تاج گل تسلیت

تاج گل شیپوری ، آلسترومیا ، لیزیانتوس (بزرگ )

مشخصات کلی https://shaaf-charity.ir/wp-content/uploads/2016/07/divide.pngمبلغ : 200,000 توماننام گل : شیپوری – آلسترومیا- لیزیانتوسمتن : از کاروان چه ماند جز آتشی به منزلابعاد: 200 * 120 سانتی متر سفارش تلفنی https://shaaf-charity.ir/wp-conte ...

تاج گل گلایول(بزرگ)

مشخصات کلی https://shaaf-charity.ir/wp-content/uploads/2016/07/divide.pngمبلغ : 200,000 توماننام گل : گلایول زردمتن : زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هرکسی نغمه خودرا خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه مردم سپاردند به یادابعاد ...