خیریه شعف

خیریه شعف برای محرم
چه برنامه ای دارد ؟

پویش اطعام عاشورا

پخت و توزیع 1000 پرس اطعام روز عاشورا

پویش تامین هزینه «سام 10 ساله»

تامین هزینه پیوند مغز استخوان سام

زیارت عاشورا آنلاین

زیارت عاشورا ، زیارت امام حسین و... آنلاین

پویش اطعام حسینی برای 1000 نفر

پویش اطعام 1000 پرس غذا عاشورا

پویش اطعام عاشورا
پیوند مغز استخوان

تامین هزینه درمان مغز استخوان

پویش تامین هزینه درمان «سام»پسرک 10 ساله