تامین جهیزیه خیریه شعف

تامین کمک هزینه تهیه جهیزیه برای خانواده نیازمند

خداوند ازدواج را وسیله آرامش آدمی قرار داده، کسانی در همین نزدیکی ما هستند که به سختی گذران زندگی می‌کنند چه رسد به تامین جهیزیه، ولی ازدواج یک مساله و نیاز مهم انسانی است…
کمک به ازدواج جوانان و حفظ آبروی خانواده‌های آبرومند وظیفه شرعی و اجتماعی ما است. لذا پس از تحقیقات لازم بر آن شدیم “شعفی” بنا نهیم تا نسبت به تکمیل جهیزیه یک خانواده نیازمند و آبرومند که دوستان دیگری بانی بخشی از ان شده اند را با کمک شما خیرین گرامی اقدام نماییم.
در همین راستا با کمک خیرین عزیز مبلغی جمع‌آوری شد و برای تهیه جهیزیه خانواده نیازمند مصرف شد که گزارش تصویری آن را می‌توانید مشاهاده کنید.

شما عزیزان نیز می‌توانید در امور خیریه همیار خیریه شعف باشید.

حمایت آنلاین می‌کنم