کودک نیازمند

گزارش کاشتنِ یک شاخه شعف بر لبانِ یکی از کوکان موسسه شعف

گزارش کاشتنِ یک شاخه شعف بر لبانِ یکی از کوکان موسسه شعف

هر خدمتِ ما، حاصل لطف خدا و مهربانی شما همدلانِ همراه است

ما با شما، اقیانوسی از قطره های عشق و مهر و محبت هستیم

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *