200 بسته ارزاق

تکمیل شدن پویش تهیه ۲۰۰ بسته ارزاق

با تکمیل شدن پویش تهیه ۲۰۰ بسته ارزاق خیریه شعف با همکاری سامانه نیکی یار، این بسته‌ها تهیه شدند و سپس برای نیازمندان ارسال شد.

امیدواریم که با برگزاری پویش‌های بیشتر در این ماه به نیازمندان بیشتری کمک کنیم.

همچنین به پویش رمضان ماه نیازمندان خیریه شعف نیز می‌توانید وارد شوید.

گزارش پویش تهیه ۲۰۰ بسته ارزاق